Nāc studēt Latvijas Universitātes (LU) Madonas filiālē un kļūsti par pirmskolas vai sākumizglītības skolotāju, sporta treneri vai sociālo darbinieku. No 5. līdz 18. jūlijam norisināsies elektroniskā pieteikšanās vienotajā uzņemšanā koledžas un bakalaura līmeņa studijās portālā Latvija.lv, bet no 12. līdz 18. jūlijam uzņemšana studijās būs uz vietas Madonas filiālē un citos vienotās uzņemšanas punktos, savukārt uzņemšana maģistra līmeņa studijās noslēdzas 15. jūlijā.  

Studijas LU filiālē – tā ir iespēja studēt tuvāk savai dzīves vietai, apvienot studijas ar darbu, sabiedrisko un ģimenes dzīvi. Studijas notiek mūsdienīgā studiju vidē augsti kvalificētu docētāju vadībā, studiju procesu nodrošina atsaucīgs personāls. Filiālē ir nepilna laika maksas studijas, un, atbalstot reģionu iedzīvotājus, ir rasta iespēja studentiem maksāt par studijām dalīti – katru mēnesi.

LU Madonas filiālē ir iespēja izvēlēties no vairākām studiju programmām.
Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs” ir konceptuāli jaunas kvalitātes studiju programma pirmsskolas skolotāju izglītības īstenošanai. Studiju programmas absolventiem iespējams iegūt bakalaura grādu izglītībā, turpinot apgūt profesionālās bakalaura studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs” saturu, sākot ar 3. studiju gadu vai izvēlēties darba iespējas pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas izglītību saistītās valsts vai privātās struktūrās.
Studiju ilgums nepilna laika klātienē ir 2,5 gadi (5 semestri), studiju maksa – 1550 EUR gadā.
Iegūstamais grāds, beidzot studijas, ir Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un kvalifikācija Pirmsskolas skolotājs.

Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programmas “Sporta treneris” mērķis ir nodrošināt iespēju studentiem iegūt sporta trenera darbam nepieciešamās zināšanas, prasmes, kompetenci sportā ar sporta trenera kvalifikāciju atbilstīgi nacionālā un starptautiskā mērogā izvirzītām profesionālās kompetences prasībām. Studējošie plāno, organizē, vada un izvērtē treniņu procesu noteiktā sporta veidā (basketbolā, futbolā un tenisā), pielietojot atbilstošas metodes un ņemot vērā mērķgrupas individuālās vajadzības un spējas sporta treniņu procesā.
Studiju ilgums nepilna laika klātienē ir 2 gadi (4 semestri), studiju maksa – 1440 EUR gadā.
Iegūstamais grāds, beidzot studijas, ir Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un kvalifikācija Sporta treneris

Profesionālā bakalaura studiju programma “Sākumizglītības skolotājs” nodrošina kvalificētu speciālistu sagatavošanu, kas sekmēs kompetencēs balstītas pieejas realizāciju mācību procesā pirmsskolā un pamatizglītības pirmajā posmā 1.–6. klasē. Programmas absolventiem ir plašas darba iespējas – absolventi var strādāt pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārizglītojošās skolās sākumskolas posma 1.–3.  klasē, vai 1.–6. klasē, interešu izglītībā. Programmas absolventiem ir iespēja turpināt izglītību arī profesionālā bakalaura studiju programmā „Skolotājs”, apgūstot izvēlētos studiju kursus, lai iegūtu tiesības mācīt atbilstošo priekšmetu skolā, kā arī studēt maģistra līmeņa studiju programmās, iegūstot maģistra grādu izglītībā.
Studiju ilgums nepilna laika klātienē ir 4,5 gadi (9 semestri), studiju maksa – 1750 EUR gadā.
Iegūstamais grāds, beidzot studijas, ir Profesionālā bakalaura grāds pedagogu izglītībā un skolotāja kvalifikācija
Iestājpārbaudījums studiju programmā "Sākumizglītības skolotājs” notiks klātienē 19.07.2022. filiālē.

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Sociālais darbs” mērķis ir sagatavot speciālistus ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālā bakalaura grāda sociālajā darbā un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju „Sociālais darbinieks”.
Studiju rezultātā iegūsi sociālā darbinieka profesionālo kvalifikāciju. Tāpēc kopumā 26 studiju nedēļas pavadīsi augsti kvalificētu profesionāļu vadītā praksē sociālajos dienestos, sociālās aprūpes institūcijās, krīzes centros un citās organizācijās, kuras organizē un sniedz sociālos pakalpojumus.
Pēc studiju beigšanas ir iespēja strādāt par sociālo darbinieku valsts, pašvaldību, nevalstiskā sektora un privātās organizācijās. Iegūtā profesionālā kvalifikācija un bakalaura grāds ļauj strādāt sociālās labklājības jomā arī citās valstīs.
Studiju ilgums nepilna laika klātienē ir 4,5 gadi (9 semestri), studiju maksa – 1400 EUR gadā.
Iegūstamais grāds, beidzot studijas, ir Profesionālā bakalaura grāds sociālajā darbā.

Vairāk par koledžas un bakalaura līmeņa studiju programmām Madonas filiālē: šeit!
Uzzini par uzņemšanas kārtību koledžas un bakalaura līmeņa studijām: šeit!

Maģistra studiju programmas “Izglītības zinātnes” mērķis ir sekmēt studentu profesionālās pedagoģiskās, vadības un pētnieciskās kompetences pilnveidi un konkurētspēju izglītības jomā, inovatīvā un pētnieciskā darbībā, pārmaiņu vadībā un pedagoģiskajā darbībā un motivēt tālākai akadēmiskai izaugsmei.
Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes” tiek organizēta divos moduļos:
•    Īsajā modulī četrās specializācijās: “Skolotājs mentors”, “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Izglītības vadība”, “Cilvēku uzvedība un konsultēšana izglītībā”;
•    Garajā modulī – “Pedagoģija” iespēja apgūt pedagoģiskās, pedagoģiskās līderības un pētniecisko kompetenci studentiem ar vai bez iepriekšējo pedagoģisko izglītību.
Stājoties programmā, reflektantam jāizdara sava izvēle par to, kurā modulī un kurā specializācijā students studēs.
Pēc studiju beigšanas ir iespējas izvēlēties studijas doktarantūrā vai izvēlēties daudzveidīgas darba iespējas Latvijas Republikas profesiju klasifikatoram atbilstošā 3., 2. un 1. pamatgrupas līmenī, kļūstot par vadītāju, speciālistu vai vecāko speciālistu izglītības iestādēs, valsts un pašvaldības pārvaldēs, privātajās struktūrās u. c. jomās.
Studiju maksa nepilna laika klātienē (īsais modulis) – 1414 EUR gadā, nepilna laika klātienē (garais modulis) – 1650 EUR gadā.
Iegūstamais grāds, beidzot studijas, ir Izglītības zinātņu maģistra grāds.

Uzzini vairāk par maģistra studiju programmu: šeit!
Uzzini par uzņemšanas kārtību maģistra līmeņa studijām: šeit!

Uz tikšanos LU Madonas filiālē!
 

Dalīties