Atbilstoši LR Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumiem Nr. 141. "Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu", programmas apguves beigās notiek studenta kvalifikācijas darba aizstāvēšana.

Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs un vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas vadītājs un vismaz puse no komisi­jas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji.

Mēs aicinām nozares speciālistus, potenciālos darba devējus, studentu pētījumos iesaistīto organizāciju pārstāvjus un prakses vaditājus uz sadarbību!

Sazinieties ar Madonas filiāli šeit  →