Noslēgts LU, IZM un pašvaldību sadarbības memorands

Sadarbības memorands paredz izveidot bāzes skolas topošo skolotāju mācību praksēm un mentoru iesaistei, centralizētam metodiskajam darbam ar talantīgiem skolēniem un skolotāju profesionālās kompetences pilnveidei. Iecerēts ieviest visaptverošu skolotāju vakanču datubāzi, lai nodrošinātu efektīvu aktuālo brīvo vakanču publiskošanu, to analītiku un veicinātu arī pedagogu īstermiņa nodarbinātību.

Memoranda dalībnieki vienojušies arī par psiholoģiskā atbalsta sistēmas izveidi skolotājiem un skolēniem. LU apņēmusies veidot studiju programmas sociālajiem pedagogiem, speciālajiem pedagogiem, mūzikas, sporta un vizuālās mākslas skolotājiem. Sadarbības rezultātā gaidāma pedagogu izglītības ieguves ceļu dažādošana, piemērojoties darba tirgus aktuālajām prasībām, tostarp modulāras sistēmas ar pārejām starp studiju programmām universitātēs ieviešana, valsts finansējuma palielinājums skolotāju izglītošanai visās studiju formās un skolotāju sertifikācijas izveide.

Vairāk lasi šeit →

Sadarbība ar Madonas novada un Varakļānu novada pašvaldību

2022. gada 26. maijā Latvijas Universitātes (LU) rektors prof. Indriķis Muižnieks Madonā noslēdza sadarbības līgumus ar Madonas novada pašvaldību un Varakļānu novada pašvaldību.

Sadarbības veidi saistīti ar informācijas apmaiņu, studējošo prakses vietu iespējām, sadarbību bibliotēku krājuma paplašināšanā, kopīgu projektu izstrādē,   izglītības iestāžu audzēkņu iespējām izmantot LU zinātniskās laboratorijas pētniecisko darbu izstrādes laikā, sadarbību augstākās izglītības programmu izstrādē un īstenošanā, organizējot nozaru speciālistu lekcijas, aicinot pašvaldību pārstāvjus piedalīties studiju programmu akreditācijā u. c. veidiem.

Vairāk par pasākumu lasi šeit → 

Par noslēgtā nodomu līguma pasākumu 2018. gadā, lasi šeit →

Sadarbība ar Madonas pilsētas vidusskolu

LU Madonas filiāles studiju process notiek Madonas pilsētas vidusskolā, adrese: Valdemāra bulvāris 6, Madona.

Studiju diena - sestdiena, no plkst. 10.00 līdz 17.00

Uzzināt vairāk →

Sadarbība ar Madonas novada bibliotēku

Madonas novada bibliotēka piedāvā lietotājiem bibliotēkas krājumu, datu un informācijas sistēmu, citu novada bibliotēku krājumu pieejamību, kā arī, izmantot starpbibliotēku abonementa pakalpojumu, nodrošināt citu Latvijas un ārvalstu bibliotēku krājumu pieejamību. Bibliotekāri sniedz konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām un e- pakalpojumiem.

Uzzināt vairāk  →

Sadarbībā ar LU Madonas filiāli, bibliotēkā tiek organizētas zinātniski pētnieciskās konferences un izstādītas Latvijas Universitātes Bibliotēkas ceļojošās izstādes:

Sadarbība ar Madonas pilsētas sporta centru

 Madonas pilsētas sporta centrā notiek praktiskās nodarbības studiju programmas "Sporta treneris" Madonas filiāles studentiem.

Sporta centrā tika izstādīta LU Bibliotēkas ceļojošā izstāde "Pēc mirkļa 100 gadi: LU Sports" →

Uzzināt vairāk →