Darba devēj, aicinām sadarboties!

Latvijas Universitātes (LU) Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes (IZPF) profesionālās augstākās izglītības studiju programmas paredz obligātu praksi ārpus augstskolas pirmā un otrā studiju gada pavasara semestrī. Ik gadu mūsu studenti - topošie pirmsskolas skolotāji un sporta treneri, dodas praksē uz vismaz 30 organizācijām - pirmsskolas izglītības iestādēm, sporta skolām, interešu izglītības iestādēm un sporta klubiem.

Praksi īsteno saskaņā ar prakses līgumu. Augstskola slēdz trīspusēju līgumu ar darba devēju par prakse vietas nodrošināšanu un ar attiecīgo studentu. Prakses līgumā ietver prakses mērķi, uzdevumus, prakses norises plānojumu, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtību, kā arī pušu pienākumus un atbildību. Prakses izvērtējumā piedalās tās organizācijas pārstāvis, ar kuru noslēgts līgums par prakses īstenošanu. Līgums neparedz finanšu saistības. Ja prakses organizācija vēlas, tā drīkst pieņemt studentu darbā, taču tas ir tikai šīs organizācijas un studenta savstarpēja vienošanās.

Mēs aicinām piedāvāt prakses vietas organizācijām, kas spēj nodrošināt studentiem prakses vietu attiecīgās prakses uzdevumu pildīšanai, kā arī prakses vadītāju - kvalificētu speciālistu!

Vairāk par prakses programmu:

  • pirmā līmeņa porfesionālā augstākā izglītība "Pirmsskolas skolotājs", iegūstamā kvalifikācija "Pirmsskolas skolotājs", uzzināt šeit →
  • pirmā līmeņa porfesionālā augstākā izglītība "Sporta treneris", iegūstamā kvalifikācija "Sporta treneris" (vienā no specializācijām: futbols, basketbols, teniss, volejbols) uzzināt šeit →

Prakse ir lieliska iespēja piesaistīt jaunus un gudrus darbiniekus jūsu organizācijai! Izmantojiet to!

Sazinieties ar Madonas filiāli šeit  →