Ceturtdien, 26. maijā, Latvijas Universitātes (LU) rektors prof. Indriķis Muižnieks Madonā noslēdza sadarbības līgumus ar Madonas novada pašvaldību un Varakļānu novada pašvaldību.

Puses vienojās par sadarbību Madonas un Varakļānu novadu iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšanā, mūžizglītības koncepcijas īstenošanā, tajā skaitā novadu ekonomikas straujākai attīstībai, ievērojot Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam noteiktos rīcības virzienus, LU stratēģiskajā plānā 2021.–2027. gadam iekļauto LU vīziju, misiju, vērtības, mērķus un uzdevumus, un LU kvalitātes politikā un LU Kvalitātes vadības rīcībpolitikā noteikto nepieciešamo rīcību kopumu zinātnē, studijās un sadarbībā ar sabiedrību.

Sadarbības veidi saistīti ar informācijas apmaiņu, studējošo prakses vietu iespējām, sadarbību bibliotēku krājuma paplašināšanā, kopīgu projektu izstrādē,   izglītības iestāžu audzēkņu iespējām izmantot LU zinātniskās laboratorijas pētniecisko darbu izstrādes laikā, sadarbību augstākās izglītības programmu izstrādē un īstenošanā, organizējot nozaru speciālistu lekcijas, aicinot pašvaldību pārstāvjus piedalīties studiju programmu akreditācijā u. c. veidiem.

Parakstot sadarbības līgumu, LU rektors prof. Indriķis Muižnieks uzsvēra Universitātes nozīmi visai Latvijai, ne vien Rīgai un ieguldījumu gan augstskolas, gan novadu attīstībai dažādās, reģionam būtiskās nozarēs, studiju, mūžizglītības, zinātnes un attīstības projektu veidā.

Sarunās Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs izcēla Latvijas Universitāti kā augstu pievienoto vērtību novadam un Madonas filiāles nozīmi novada izglītības sistēmā, piedāvājot reģiona iedzīvotājiem studijas un mūžizglītības iespējas tepat, Madonā. Domes priekšsēdētājs uzsvēra nepieciešamību turpināt iesākto sadarbību un to attīstīt dažādos virzienos.

Varakļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Māris Justs novērtēja izglītību kā vienu no novada nākotnes attīstības pamatelementiem. Priekšsēdētājs īpaši izcēla novada iedzīvotāju īpašo aktivitāti un atbalstu savam novadam, lemjot par novada attīstību un pauda pārliecību, ka augstākā izglītība novada iedzīvotājiem sniedz gan  jaunas zināšanas, gan jaunas iespējas darba tirgū.

Pasākumā piedalījās LU Reģionālā centra direktore Gunta Kraģe, LU Madonas filiāles vadītāja Lolita Kostjukova un Madonas novada Centrālās administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne.

ReTV Madona video skatīt šeit →

Lolita Kostjukova

LU Madonas filiāles vadītāja

 

Foto: Agris Veckalniņš

 

Dalīties